Kurs podstawy programowania UMCS, zdjęcie laptopa.

PP – Laboratorium 15

Zadanie 1

Napisz program w języku C++, który przekształci liczby arabskie na liczby rzymskie.

Rozwiązanie:
#include <iostream>
#include <string>

struct numerals_t{
  int integer;
  char const* numeral;
};

numerals_t const numeral_map[] = {
  1000, "M",
  900, "CM",
  500, "D",
  400, "CD",
  100, "C",
  90, "XC",
  50, "L",
  40, "XL",
  10, "X",
  9, "IX",
  5, "V",
  4, "IV",
  1, "I",
  0, NULL,
};

std::string convert(int n) {
  std::string result;
  for(numerals_t const *curr = numeral_map; curr->integer > 0; curr++) {
    while(n >= curr->integer){
      result += curr->numeral;
      n -= curr->integer;
    }
  }
  return result;
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::cout << convert(n) << std::endl;
  return 0;
}

Zadanie 2

Napisz program w języku C++, który konwertuje zapis binarny liczby reprezentowany przez napis na jej dziesiętny odpowiednik.

Rozwiązanie:
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

int convert(std::string input ) {
  int sum = 0;
  for(size_t i = 0; i < input.size(); ++i) {
    char c = input[i];
    if(c == '1'){
      sum += (int)pow(2, input.size() - 1 - i);
    } else if(c != '0') {return 0;}
  }
  return sum;
}

int main() {
  std::cout << convert("1010101") << std::endl;
  return 0;
}

Zadanie 3

Napisz program w języku C++, który będzie w stanie zaszyfrować i odszyfrować wiadomość szyfrem AtBash. Szyfr AtBash jest to prosty monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy pochodzenia hebrajskiego, którego działanie polega na zamianie litery leżącej w odległości X od początku alfabetu na literę leżącą w odległości X od jego końca. Szyfrowanie powinno usuwać wszystkie białe znaki w tekście.

Rozwiązanie:
#include <iostream>
#include <string>

std::string atbash(const std::string& s) {
  std::string r;
  for(size_t i = 0; i < s.size(); ++i) {
    if(isalpha(s[i]))
      r.push_back('a' + 'z' - tolower(s[i]));
    else if(isdigit(s[i]))
      r.push_back(s[i]);
  }
  return r;
}

int main() {
  std::string msg = atbash("Emil test.");
  std::cout << msg << std::endl << atbash(msg) << std::endl;
  return 0;
}

Zadanie 4

Napisz program w języku C++, który w tekście przekazanym przez użytkownika znajdzie dowolne słowo i zwróci pozycję jego wystąpienia.

Rozwiązanie:
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string text;
  getline(std::cin, text);
  int pos = text.find("dowolne");
  std::cout << (pos >= 0 ? std::to_string(pos) : "Nie znaleziono.") << std::endl;
  return 0;
}

Zadanie 5

Napisz program w języku C++, który stworzy rastrowy plik graficzny w skali szarości. Plik powinien być zapisany w formacie PPM (Wikipedia).

Rozwiązanie:
#include <fstream>

int main() {
	std::ofstream file;
	file.open("xor.ppm");
	file << "P2 256 256 255\n";
	for (int i = 0; i < 256; ++i)
		for (int j = 0; j < 256; ++j)
			file << (i ^ j) << ' ';
	file.close();
	return 0;
}

Zadanie 6

Napisz program w języku C++, który stworzy rastrowy plik graficzny. Plik powinien być zapisany w formacie PPM (Wikipedia).

Rozwiązanie:
#include <fstream>

int main() {
  const int dimx = 800;
  const int dimy = 800;

  std::ofstream file;
  file.open("xor.ppm", std::fstream::binary);
  file << "P6 " << dimx << " " << dimy << " 255\n";
  for(int j = 0; j < dimy; ++j){
    for(int i = 0; i < dimx; ++i){
      char color[3];
      color[0]=i % 255; /* red */
      color[1]=j % 255; /* green */
      color[2]=(i*j) % 255; /* blue */
      file.write(color, 3);
    }
  }

  file.close();
  return 0;
}

Zadanie 7

Napisz program w języku C++, który odczyta rastrowy plik graficzny stworzony w poprzednim zadaniu i rozjaśni go o 10.

Rozwiązanie:
//Version 1.0
#include <cstdio>

typedef unsigned char uchar;

char f(char value, char mod) {
  return (uchar)value > (255 - (uchar)mod) ? 255 : (uchar)value + (uchar)mod;
}

int main() {
  fpos_t pos;
  int dimx, dimy;
  char brightness = 100;

  FILE * fp = fopen("xor.ppm", "r+b");
  fscanf(fp, "P6 %d %d\n255\n", &dimx, &dimy);
  fgetpos(fp, &pos);
  char *buff = new char[dimx * dimy * 3];
  fread(buff, 3 * dimx, dimy, fp);

  for(int j = 0; j < dimy *dimx * 3; ++j) 
    buff[j] = f(buff[j], brightness);
  fsetpos(fp, &pos);
  fwrite(buff, 3 * dimx, dimy, fp);
  fclose(fp);

  return 0;
}
//Version 2.0
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iostream>

typedef unsigned char uchar;

char f(char value, char mod) {
  return (uchar)value > (255 - (uchar)mod) ? 255 : (uchar)value + (uchar)mod;
}

int main() {
  int dimx, dimy, bpp;
  char brightness = 100;
  std::string line, ss;

  std::fstream file;
  file.open("xor.ppm", std::fstream::in | std::fstream::out | std::fstream::binary);
  
  getline(file, line);
  std::istringstream tmp(line);
  tmp >> ss >> dimx >> dimy >> bpp;
  size_t pos = file.tellg();

  char *buff = new char[dimx * dimy * 3];
  file.read(buff, 3 * dimx * dimy);
  for(int j = 0; j < dimy *dimx * 3; ++j) 
    buff[j] = f(buff[j], brightness);


  file.seekp(pos, std::fstream::beg);
  file.write(buff, 3 * dimx * dimy);
  file.close();
  return 0;
}

Zadanie 8

Napisz program w języku C++, który otworzy plik zawierający dane o średnich ocenach każdego ze studentów I roku. Dane są sformatowane w następujący sposób:
Imię Śr., Imię Śr., …, Imię Śr.,. Program powinien obliczyć średnią ocen całego rocznika i ją wyświetlić. (Imię – maksymalnie 25 elementowe słowo, Śr. – jest liczbą rzeczywistą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
Przykład:
Anna 3.4, Jerzy 3.3, Emil 2.2, Bogdan 5,

Rozwiązanie:
#include <cstdio>

int main() {
  float avg = 0.f;
  int n = 0;
  char buffer[25];
  const char *filename = "result.txt";
  FILE *in;

  if ((in = fopen(filename, "r+t")) == NULL) {
    perror("Blad!");
    return 1;
  } else {
    while (feof(in) == 0) {
      float temp;
      fscanf(in, "%s %f,", buffer, &temp);
      avg += temp;
      n++;
    }
    fclose(in);
  }
  printf("%f\n", avg / n);

  return 0;
}

Zadanie 9

Zaprojektuj klasę Contestant w języku C++, która ma trzy pola: napis name i dwie liczby całkowite age oraz ratings. Dodatkowo klasa powinna posiadać metodę add_to_file, która w argumencie przyjmuje nazwę pliku. Metoda ta powinna zapisać instancje klasy do pliku, o nazwie przekazanej w argumencie. Ponadto zaimplementuj funkcję output_highest_rated, która w argumencie przyjmuje nazwę pliku. Funkcja output_highest_rated powinna w pliku, o nazwie przekazanej w argumencie, znaleźć uczestnika o największej ocenie i zwrócić odpowiedni obiekt klasy Contestant. Napisz program w języku C++, który przetestuje działanie tak zaprojektowanej klasy. Źródło treści zadania.

Rozwiązanie:
//Version 1.0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>

class Contestant {
public:
  char name[100];
  int age, ratings;
  void add_to_file(const char*);
  Contestant() {
  	this->name[0] = 0;
    this->age = 0;
    this->ratings = 0;
  }
  Contestant(const char *name, int age, int ratings) : age(age), ratings(ratings) {
  	strcpy(this->name, name);
  }
};

void Contestant::add_to_file(const char * filename) {
  std::ofstream file(filename, std::fstream::out | std::fstream::app);
  file.write((char*)this, sizeof(*this));
  file.close();
}

void output_highest_rated(const char* filename, Contestant *result) {
  std::ifstream file(filename, std::fstream::in);
  Contestant obj;

  file.read((char *)&obj, sizeof(obj));
  while(!file.eof()) {
    if(obj.ratings > result->ratings) {
      result->age = obj.age;
      result->ratings = obj.ratings;
      strcpy(result->name, obj.name);
    } file.read((char *)&obj, sizeof(obj));
  }
}

int main() {
  Contestant *obj1 = new Contestant("Micheal", 18, 2500);
  Contestant *obj2 = new Contestant("Terry", 21, 3200);
  obj1->add_to_file("result.bin");
  obj2->add_to_file("result.bin");
  Contestant result;
  output_highest_rated("result.bin", &result);
  std::cout << result.name << std::endl;
  delete obj1;
  delete obj2;
  return 0;
}
//Version 2.0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

class Contestant {
public:
  std::string name;
  int age, ratings;
  void add_to_file(const char*);
  Contestant() {
  	this->name = "";
    this->age = 0;
    this->ratings = 0;
  }
  Contestant(std::string name, int age, int ratings) : name(name), age(age), ratings(ratings) { }
};

void Contestant::add_to_file(const char * filename) {
  std::ofstream file(filename, std::fstream::out | std::fstream::app);
  file << this->name << " " << this->age << " " << this->ratings << "\n";
  file.close();
}

void output_highest_rated(const char* filename, Contestant *result) {
  std::ifstream file(filename, std::fstream::in);
  int age, ratings;
  std::string name;

  file >> name >> age >> ratings;
  while(!file.eof()) {
    if(ratings > result->ratings) {
      result->age = age;
      result->ratings = ratings;
      result->name = name;
    } 
    file >> name >> age >> ratings;
  }
}

int main() {
  Contestant *obj1 = new Contestant("Micheal", 18, 2500);
  Contestant *obj2 = new Contestant("Terry", 21, 3200);
  obj1->add_to_file("result.bin");
  obj2->add_to_file("result.bin");
  Contestant result;
  output_highest_rated("result.bin", &result);
  std::cout << result.name << std::endl;
  delete obj1;
  delete obj2;
  return 0;
}
//Version 3.0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

class Contestant {
public:
  std::string name;
  int age, ratings;
  void add_to_file(const char*);
  Contestant() {
    this->name = "";
    this->age = 0;
    this->ratings = 0;
  }
  Contestant(std::string name, int age, int ratings) : name(name), age(age), ratings(ratings) {}
};

void Contestant::add_to_file(const char * filename) {
  std::ofstream file(filename, std::fstream::out | std::fstream::app);
  size_t tmp_length = this->name.length();
  file.write((char*)&this->age, sizeof(this->age));
  file.write((char*)&this->ratings, sizeof(this->ratings));
  file.write((char*)&tmp_length, sizeof(tmp_length));
  file.write((char*)this->name.c_str(), sizeof(char) * this->name.length());
  file.close();
}


void read_one_and_parse(std::ifstream &file, Contestant &obj) {
  size_t tmp_length = 0;
  file.read((char *)&obj.age, sizeof(obj.age));
  file.read((char *)&obj.ratings, sizeof(obj.ratings));
  file.read((char *)&tmp_length, sizeof(tmp_length));
  
  char *tmp_str = new char[tmp_length + 1]();
  file.read((char *)tmp_str, sizeof(char) * tmp_length);
  obj.name = std::string(tmp_str);
  delete[] tmp_str;
}

void output_highest_rated(const char* filename, Contestant *result) {
  std::ifstream file(filename, std::fstream::in);
  Contestant obj;
  read_one_and_parse(file, obj);

  while(!file.eof()) {
    if(obj.ratings > result->ratings) {
      result->age = obj.age;
      result->ratings = obj.ratings;
      result->name = obj.name;
    } 
    read_one_and_parse(file, obj);
  }
}
int main() {
  Contestant *obj1 = new Contestant("Micheal", 18, 2500);
  Contestant *obj2 = new Contestant("Terry", 21, 3200);
  obj1->add_to_file("result.bin");
  obj2->add_to_file("result.bin");
  Contestant result;
  output_highest_rated("result.bin", &result);
  std::cout << result.name << std::endl;
  delete obj1;
  delete obj2;
  return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *